BIRKA Markbyggnad - Ett företag i medvind !

2

PÅGÅENDE OCH AVSLUTADE PROJEKT

Herkulesgatan, Järfälla Kommun
Ny VA Herkulesgatan i Barkarbystaden.
Utföres augusti 2014 – december 2014

Högmora, Huddinge Kommun / Stockholm Vatten
VA arbeten samt om- och nybyggnad av huvudgata m.m.
Utföres aug 2014 – sommar 2016

Galoppen, Upplands Bro åt Svensk Galopp
Nybyggnad av galoppbana.
Utföres april 2014 – september 2015

Bullerskydd, Djursholm åt SL Sthlms Lokaltrafik
Anläggning av trä- och transparenta skärmar
Utföres maj 2014 – december 2014

Vidja, Huddinge Kommun / Stockholm Vatten
VA arbeten samt om- och nybyggnad av huvudgata m.m.
Utföres juni 2014 – oktober 2016

Bällstavägen, Bromma åt Stockholm Vatten
VA arbeten vid Bällstavägen.
Utföres maj 2014 – juli 2014

Gripengatan mfl, Järfälla Kommun
Finplanering av ett kvarter inom nya Barkarbystaden..
Utföres 2013 – 2015

Alby strand, Botkyrka Kommun
Bussvändhållplats samt ny parkeringsyta.
Utföres oktober 2013 – maj 2014

Fittja Äng, Botkyrka Kommun
Upprustning av Fittja Äng. Ny park samt P-platser
Utföres oktober 2013 – juli 2014.

Ekoholmsvägen, Mecon Bygg AB
Schakt och spontarbeten.
Utföres juli 2013 – januari 2014.

Beckomberga Etapp 3:1, NVB Beckomberga KB
Markarbeten Utföres juli 2013 – oktober 2013.

Handelsplats Nordrona, Norrtälje Kommun
Väg- och VA arbeten
Utföres oktober 2013 – juli 2014.

Gustavsbergsvägen, Värmdö Kommun
Pumpstation samt VA-arbeten
Utföres augusti 2013 – december 2013

Dagvattenäng, Bredden, Sollentuna energi
Anläggning av dagvattendamm för rening av dagvatten.
Utföres december 2012 – juni 2013.

Kulla Vägskäl, Österåkers kommun
Byggnation av ny infartsparkering.
Utföres mars 2013 – juli 2013.

Ekholmsvägen, Exploateringskontoret
Byggnation av GCM-väg inkl. ledningsförläggningsarbete.
Utföres april 2013 – december 2013.

Sjöbacken, Tyresö, Tyresö Kommun
Förläggning av nytt VA samt utbyggnad av befintliga vägar.
Utföres april 2013 – februari 2014.

Omlastningsstation, Rotebro, Trafikverket
Omlastning av transformatorer mellan järnväg och Väg. Till denna yta byggs även nya tillfartsvägar. Utföres maj 2013 – juli 2013.

Trolldalsvägen, Lidingö Kommun
Anläggning av ny gång och cykelväg. Utföres okt 2012 – december 2012.

Grönvretsvägen, Järfälla Kommun
Breddning av Grönvretsvägen mellan Brantvägen och Vretstigen 
c.650 m ,nya dag-och vattenledningar, ny vägbelysning samt luftledning markförlägges. Utföres nov 2012 – maj 2013.

Hydroscand, Sköndal , W-invest Fastigheter
Mark- och betongarbeten upp till färdigt golv för hydroscands huvudlager
Utföres  juli – okt 2012.

Vendevägen / Mörbyleden, Danderyds Kommun
Ny cirkulationsplats. Utföres sept 2012 – januari 2013.

Brottby, Vallentuna. Beställare Vallentuna Kommun
Anläggning av bussvändplats samt höstplantering.
Utföres juni – okt  2012.

Sjöängen II, Huddinge Kommun och Stockholm Vatten
Markarbeten för nya vägar samt VA-arbeten.
Utföres juni 2012– april  2014.

Värmekulvert, I1 Kungsängen, Fortifikationsverket
Utbyte av värmekulvert. Utföres juni – okt  2012.

Förarbeten etapp 3, Beckomberga, beställare NVB
Markförstärkningar KC-pelare, förarbeten. Start dec 2011.

Dagvattendamm, beställare Upplands-Bro Kommun
Anläggning av dagvattendamm för rening av dagvatten från centrala Kungsängen. Arbetet omfattar även omläggning av befintlig dagvattenledning samt förläggning av av ny dagvattenledning. Utförs december 2011 - juni 2012.

Gatu och VA- arbeten, Palissadvägen, beställare Huddinge Kommun
300m gång- och cykelväg samt konstgräsplan. VA och kalkstabilisering ingår i projektet. Utförs januari 2012- april 2013.

Infartsparkering Norrtälje, beställare Norrtälje Kommun
Nybyggnad av Pendlarparkering. Utfört juni- oktober 2011.

Margretelundsvägen, Österåker, beställare Österåkers Kommun
Breddning av befintliga Margretelundsvägen och nyanläggande av ca 1500 m gc- väg inkl. belysning och VA- ledningar utmed den nya gc- banan. Utförs oktober 2011 - oktober 2012.

Gatu och VA- arbeten, Vallentuna, beställare Påtåker Fastigheter AB
Utbyggnad av VA- ledningsnät, vägar och dagvattenhantering för exploatering av ca 70 fastigheter. Arbetet omfattar ca 2000 m samordnad VA- schakt, 1500 m väg och GC- väg samt två avloppspumpstationer. Utförs 2010- 2012.

Kv. Bremen 4, beställare Humlegården
Rivning och återställning av tätskikt samt återställning av ytskikt. Utfört juni- oktober 2011.

Vårdarvägen, Huddinge Sjukhus, beställare LOCUM
Ombyggnad och anpassning av Vårdarvägen i anslutning till Hälsovägen. Utfört juni-september 2011.

Gatu och VA-arbeten, Östra Glömsta Huddinge, beställare Huddinge Kommun och Stockholm Vatten
Om- och nybyggnad av 2300 m gator och VA-ledningar. Utförs aug 2011-2013.

Björkbacka Strand, Sigtuna, beställare C4 Hus AB
Grunder för 14 st villor inkl. betongarbeten och VA. Utfört mars- juli 2011.

Bygg Max Norrtälje, beställare WSP Management AB
Markarbeten för ny byggmax butik, innefattar schakt, sprängning samt VA och hårdgjorda ytor. Utfört januari- juli 2011.

Tullinge Trädgårdsstad, Etapp 3 del 2, beställare Botkyrka Kommun
Om- och nybyggnad av gator och VA. Utfört januari- juni 2011.

Ombyggnad Danderyds Bussterminal, beställare SL
Ombyggnad och tillbyggnad av bussterminalen. Utfört 2010- 2011.

Gatu och VA-arbeten Talldalen Huddinge, beställare Huddinge Kommun, Stockholm Vatten
Om- nybyggnad av gator och VA inkl KC pelare, ny V1000. Utförs september 2010-2012.

Erosionsskydd Fisksätra, beställare Nacka Kommun
Anläggande av erosionsskydd. Utfört oktober 2010- 2011.

VA arbeten Brunnsta, beställare Håbo Kommun
Utbyggnad av VA-ledningar ca 2000m och anslutningar till befintliga byggnader. Utfört oktober 2010- maj 2011.

VA arbeten Älmsta, beställare Norrtälje Kommun
Om och nyanläggning av VA-ledningar ca 500m. Utfört september 2010- 2011.

Livgardet Kungsängen, beställare Fortifikationsverket
Ledningsrenoveringar inkl viss nyläggning samt rensning och pumpning biodammar. Utfört 2010.

Kv. Muraren Täby, beställare NCC Construction Sverige AB
Grundläggning samt VA för 4st pålade punkthus i Täby kommun. Utfört 2010- 2011.

Kv Doppingen Aspudden, beställare Asplunds Bygg AB
Mark och ledningsarbeten för 12st radhus i Aspudden. Utfört 2010- 2011.

Mark, grund och VA-arbeten, Kv Pipröret Ursvik, beställare LB hus AB
Markarbeten och grund för bostadshus. Utfört 2010.

Förarbeten förskola Hedvigslund Älta, beställare Nacka Kommun
Förberedande markarbeten inklusive överlast, totalt 4000 m³ samt terrasseringsarbeten för förskola. Utfört 2010.

Mark och grund för tillbyggnad Ösby sporthall, beställare Värmdö Kommun
Schakt och grundläggning för tillbyggnad av sporthall. Utfört 2010.

VA-arbeten Sandön, beställare Värmdö Kommun
Råvattenledning mellan vattenverk ca 1600m, VA ledningar och serviser (LTA) totalt ca 400m. Utfört januari- maj 2010.

Tätskikt och finplanering Brf. Porkala Akalla Etapp 3, beställare Brf. Porkala
Nytt tätskikt och finplanering av gård. Utfört 2010.

VA- och marköverbyggnad Digitalkameran Gubbängen, beställare Stockholms Idrottsförvaltning
VA och marköverbyggnad för lokaler och parkering, totalt ca 10000 m². Utfört november- juni 2010.

VA- arbete Tallvägen Hallstavik, beställare Norrtälje Kommun
Nyanläggning av vatten och spillvattenledning Tallvägen. Utfört december 2009.

Gatu och VA-artbeten Furuhöjden Huddinge, beställare Huddinge Kommun och Stockholm Vatten
Om- och nybyggnad av gator och VA furuhöjdsområdet. Utfört 2009- november 2010.

VA Danderyd, beställare Danderyds Kommun
Vatten och avlopp i gata ca 600m. Utfört 2009- 2010.

Parkering St-Görans, beställare Locum
Ombyggnad av parkering ca 1200 m². Utfört 2009.

VA- Löwenströmska, beställare Locum
Ny vattenledning inklusive styrd borrning totalt ca 280m. Utfört 2009.

GC- väg Knivsta, beställare Knivsta Kommun
Nybyggnad av GC- väg i Knivsta samt ny refug Gredelbyleden. Utfört 2009.

Hässelby Strand E01, beställare Exploateringskontoret Stockholm
Omläggning av VA- ledningar, kanalisation el, opto, tele, fjärrvärme och belysning. Utfört 2009- juni 2010.

Tätskikt och finplanering Brf. Porkala Akalla Etapp 2, beställare Brf. Porkala
Nytt tätskikt och finplanering av gård. Utfört 2009.

Ledningsarbete Etapp ,1 Smidö-Ådö, beställare Upplands-Bro Kommun.
Tryckspill och vatten. Utfört 2009.

Mark- och ledningsarbeten vid Målkurvan Gubbängen, beställare Exploateringskontoret Stockholm
Utförande av VA- ledningar, kanalisation för el, opto, fjärrvärme. Ny infartsväg från Målkurvan. Utfört januari- juni 2009.

Vägar- och VA Enmans Väg, Danderyd, beställare Danderyds Kommun
Cirkulationsplats på Enebybergsvägen samt ny infartsväg och VA, cirka 300m. Utfört 2008-2009.

Mark, VA- och Btg arbeten för Parhus, Beckomberga, beställare Besqab Projekt och Fastigheter AB
Pålad betongplatta samt finplanering för radhus. Utfört 2009.

Mark- och Grundarbeten för Punkthus, Beckomberga, beställare Besqab Projekt och Fastigheter AB
Pålad betongplatta samt finplanering för 3st punkthus. Utfört september 2008- december 2009.

Markarbeten för Radhus, Beckomberga, beställare NCC Construction AB
Grund- och ledningsarbeten för 24st radhus. Utfört september 2008- november 2009.

VA- arbete Skolvägen, Rimbo, beställare Norrtälje Kommun
Ledningsomläggning genom rörspräckning VA. Utfört september- oktober 2008.

Marksanering och betongplatta, Sundbyberg, beställare Anti- Corrosion AB
Omhändertagande av förorenade massor samt utförande av mark och pålad betongplatta 2000 m² för industribyggnad. Utfört september- december 2008 / kompl. 2009.

Markarbeten för Punkthus, Beckomberga, beställare NCC Construction AB
Grund- och ledningsarbeten samt finplanering för 5st punkthus. Utfört augusti 2008- juli 2010.

Markarbeten för husgrunder, Beckomberga, beställare LB hus AB
Markarbeten för 31st husgrunder, innefattar schakt, pålning VA- och finplanering. Utfört juli 2008- oktober 2009.

Markarbeten Advokatsamfundet, beställare Sveriges Advokatsamfund. 
Omfattande dräneringsarbeten och finplanering vid Advokatsamfundets fastighet i Diplomatstaden. Utfört juli- september 2008.

Ledningsomläggning kv. Tabellen, Sollentuna, beställare Sollentuna Kommun
Utförande av VA- ledningar. Utfört maj- juli 2008.

Betongplattor Lotterängs Gård, beställare Lotterängs Gård
Betongarbeten och pålning för stall och kringbyggnader. Utfört 2008.

Kaj och GC- väg, Norrtälje, beställare Norrtälje Kommun
Anläggning av kaj samt ny GC-väg. Utfört februari- maj 2008.

Tätskikt och finplanering Brf. Porkala Akalla, beställare Brf. Porkala
Nytt tätskikt och finplanering av gård ca 4000 m². Utfört februari- oktober 2008.

Pumpstationer Smidö Ådö, beställare Upplands-bro kommun
Arbetet innefattar schakt och sättning av två stycken pumpstationer för framtida exploateringsjobb. Utfört februari- mars 2008.

Markarbeten för nytt affärshus, Barkarby Handelsplats, beställare Asplunds Bygg AB
Markarbeten för affärshus, schakt och justering för grundläggning av byggnad, totalt ca. 7000 m². Utfört 2007-2008.

VA- och grundläggningsarbeten för hus i Vallentuna, beställare Ovidius Bygg AB
Grund och markarbeten för ca. 25 bostäder, totalt ca 5000 m². Utfört 2007.

Mark- och ledningsarbeten, Beckomberga, Etapp 2, beställare NVB KB
Nya gator och ledningar för 200 bostäder totalt ca 28 000 m² markarbeten. Utfört 2007-2009.

Tömningsstation för avloppsvatten, beställare Väsby kommun
VA-arbeten samt långhålsborrning in till Käppalatunneln. Utfört 2007.

Ombyggnad Klubbenborgsvägen, Hägersten, beställare Exploateringskontoret Stockholm
Ombyggnad och breddning av ca 300m gata inklusive el och teleschakter. Utfört 2007- 2008.

Busshållplatser och ny gångbana, beställare Botkyrka kommun
GC-väg och 3st busshållsplatser. Utfört 2007.

Utrustningshuset Martin Olsson Årsta, beställare Martin Olsson Fastigheter Innefattar förstärkning befintligt betonggolv, pålning och ny btg platta 1500 m², samt höjning av lastplan ca. 500 m². Utfört 2007.

VA- arbete, Frihamnen, beställare Stockholm vatten
VA-arbeten totalt 530m. Tryckspill, spont och styrd borrning. Utfört augusti 2007.

Bygg Max Åkersberga, beställare Weyson Property.
Mark och grundläggningsarbeten för Bygg Max butik i Åkersberga. 
Komplicerad grundläggning med pålning och geonät. Utfört november 2006- maj 2007.

Höskrindevägen, beställare Stockholm Vatten.
VA-arbeten totalt 160m. Utfört 2006.

Revisorsvägen, beställare Stockholm Vatten. 
VA-arbeten totalt 190m. Utfört 2006.

Nävekvarnsvägen, beställare Stockholm Vatten.
VA-arbeten totalt 290m. Utfört 2005-2006.

Exclusive Cars Västberga, beställare W- Invest.
Markarbeten för utbyggnad parkeringsyta och justering för betongplatta. Utfört december- januari 2007.

Tillbyggnad Martin Olsson, beställare Martin Olsson Fastigheter AB.
Mark och betongarbeten. Pålad källarlokal. Utfört 2006- 2007.

Industribyggnad Kimtech, beställare Kimblads Technology
Järfälla.
Mark och fribärande pålad betongplatta 300m2. Utfört hösten 2006.